تعداد: 37  |  صفحات:  1  2  3  4 

فهرست نشریه ها و وب سایت های نامعتبر و جعلی نشریات و مجله های علمی مربوط به اسفند 1393
   فهرست نشریه ها و وب سایت های نامعتبر و جعلی نشریات و مجله های علمی مربوط به اسفند 1393
    1394-1-15
    ادامه ...

برگزاری سومین جشنواره فرهیختگان
   برگزاری سومین جشنواره فرهیختگان
    1394-1-15
    ادامه ...

عقدتفاهم نامه با پژوهشگاه ملی ژنتیک و معاونت تعاون وزارت تعاون
   عقدتفاهم نامه با پژوهشگاه ملی ژنتیک و معاونت تعاون وزارت تعاون
    1393-11-29
    ادامه ...

فراخوان مقاله از سوی مجله علمی- پژوهشی نانو ساختارهای اپتوالکترونیکی
   
    1393-11-13
    ادامه ...

برنامه رفت و آمد استادان از 7/11/93
   
    1393-11-7
    ادامه ...

آئین نامه پسادکتری
   
    1393-11-7
    ادامه ...

فرم قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور
   
    1393-11-7
    ادامه ...

آئین نامه های حمایتی ستاد ویژه ی توسعه ی فناوری نانو
   
    1393-11-7
    ادامه ...

برگزاری هشتمین دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیکی
   
    1393-10-29
    ادامه ...

قابل توجه اعضای هیأت علمی خواهر
   تکمیل فرم کارنامه علمی اجرایی
    1393-10-28
    ادامه ...