عقدتفاهم نامه با پژوهشگاه ملی ژنتیک و معاونت تعاون وزارت تعاون



1393-11-29

قابل توجه اساتید محترم

عقد تفاهم نامه با پژوهشگاه ملی ژنتیک و معاونت تعاون وزارت تعاون

دریافت   بخشنامه  تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک  و زیست فناوری    PDF

دریافت بخشنامه تفاهم نامه همکاری با معاونت امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  PDF